acasa.jpg

Întâia epistolă a apostolului Ioan

Exerciţii de citire - Săptămâna a III-a

1:9          ἐὰν ὁμολογῶμεν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, πιστός ἐστιν καὶ δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας καὶ καθαρίσῃ ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἀδικίας.

1:10        ἐὰν εἴπωμεν ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν, ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν καὶ λόγος αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἐν ἡμῖν.

2:1          Τεκνία μου, ταῦτα γράφω ὑμῖν ἵνα μὴ ἁμάρτητε. καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ, παράκλητον ἔχομεν πρὸς τὸν πατέρα, Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον·

2:2          καὶ αὐτὸς ἱλασμός ἐστιν περὶ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν, οὐ περὶ τῶν ἡμετέρων δὲ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ ὅλου τοῦ κόσμου.

2:3          Καὶ ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐγνώκαμεν αὐτόν, ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν.

 

Lista cuvintelor de memorat

Notă:   Pe lângă cuvintele noi, am păstrat în listă şi cuvinte pe care le-am prezentat anterior, dacă acestora li s-au adăugat explicaţii. Sunt evidenţiate (negru) doar elementele noi; materialul corespunzător perioadei precedente apare estompat (gri).

, , τό

articol (hotărât) - m./f./n.

τοῖς - Dativ „instrumental”, masculin (şi neutrul are aceeaşi formă), plural: τοῖς ὀφθαλμοῖς = cu ochii (1In 1:1); αἱ - nom. f. pl. αἱ χεῖρες = mâinile (1In 1:1); τοῦ - gen. m. (şi neutrul are aceeaşi formă), sg. Prepoziţia περί urmată de Genitiv înseamnă „despre”, „în ce priveşte”, „cu privire la”: περὶ τοῦ λόγου... = cu privire la cuvântul... (1In 1:1). Prepoziţia μετά urmată de Genitiv înseamnă „cu”: μετὰ τοῦ πατρός... = cu Tatăl... (1In 1:3 (2x)); τῆς - gen. f. sg. τῆς ζωῆς = ... (al) vieţii (1In 1:1); - nom. f. sg. ζωή = viaţa; κοινωνία = părtăşia; χαρά = bucuria (1In 1:2,3(2x),4); τήν - ac. f. sg. τὴν ζωήν... = viaţa (adică „pe ea” v-o vestim, viaţa) (1In 1:2(2x)); τόν - ac. m. sg. Prepoziţia πρός urmată de Acuzativ înseamnă „la”, „către”: ... πρὸς τὸν πατέρα = ... la tatăl (1In 1:2); τῷ - dat. m./n. sg. ἐν τῷ σκότει = în întuneric (1In 1:6); τό - nom. n. sg. τ αἷμα = sângele (1In 1:7); τάς - ac. pl. f. τὰς ἐντολάς = poruncile (1In 1:9); - nom. sg. m. (1In 1:10); τῶν - gen. pl. (1In 2:2)

Articol nehotărât nu există în limba greacă.

ἐγώ

pron. pers. pers. I sg. eu

ἡμῶν (a)- pers. I pl. gen. ai noştri, ale noastre (1In 1:1(2x),4); (b) Prepoziţia μετά urmată de Genitiv înseamnă „cu”: μεθ' ἡμῶν = cu noi (1In 1:3); ἡμῖν - pers. I pl. dat. - nouă (1In 1:2); ἡμεῖς - pers. I. pl. nom. - noi (1In 1:4); ἡμᾶς - pers. I pl. ac. καθαρίζει ἡμᾶς = ne curăţă (pe noi) (1In 1:7); μοῦ - gen. sg. τεκνία μου = copilaşii mei (1In 2:1)

Prepoziţia μετά a suferit aici un proces de eliziune. În acelaşi proces, consoana t s-a transformat în surda corespunzătoare, θ.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: ego, egoist, egocentric

περί

περί + Genitiv = despre, în legătură cu, pentru; περί + Acuzativ = în jurul, împrejurul

περὶ τοῦ λόγου = în legătură cu cuvântul (1In 1:1)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: perimetru, periferie

ἡμέτερος, α, ον

pron. pos. m./f./n. al nostru/a noastră

ἡμετέρα - (a) noastră - nom. sg. (1In 1:3); ἡμετέρων - ai noştri/ale noastre - gen. pl. (1In 2:2)

αὐτός, ή, ό

pron. pers. pers. a III-a sg. m./f./n. el/ea

αὐτοῦ - al lui - gen. sg. m./n. (1In 1:3); αὐτός - el - nom. sg. m. (1In 1:7); αὐτόν - pe el - ac. sg. m. (1In 1:10)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: autodeterminare, autodistrugere

Ἰησοῦς, οῦ,

Isus

Ἰησοῦ - gen. sg. (1In 1:3); Ἰησοῦν - ac. sg. (1In 2:1)

În limba greacă, substantivele proprii sunt adeseori declinabile, ca şi în cazul de faţă.

Χριστός, οῦ,

Hristos

Χριστοῦ - gen. sg. (1In 1:3); Χριστὸν - ac. sg. (1In 2:1)

γράφω

v. a scrie

γράφομεν - scriem - prez. act. ind. pers. I pl. (1In 1:4); γράφω - scriu - prez. act. ind. pers. I sg. (1In 2:1)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: grafică, tipografie

οὐ

negaţie, nu (cu Indicativ)

οὐ (1In 1:6); οὐκ (1In 1:5,8(2x)); οὐχ (1In 1:10)

Dacă primul sunet al cuvântului următor este o vocală, avem: - οὐκ dacă vocala are spirit lin; - οὐχ dacă vocala are spirit aspru.

ὁμολογέω

v. a recunoaște

ὁμολογῶμεν - subj. prez. pers. I pl. ἐὰν ὁμολογῶμεν = dacă mărturisim (1In 1:9)

Cuvânt compus: ὅμοιος = la fel, asemănător + λόγος = cuvânt.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: omologare

πιστός, , όν

adj. credincios m./f./n.

πιστός - nom. sg. m. (1In 1:9)

δίκαιος, αία, ον

adj. drept m./f./n.

δίκαιος - nom. sg. m. (1In 1:9); δίκαιον - ac. sg. m. (1In 2:1)

ἀφίημι

v. a lăsa, a ierta

ἀφῇ - subj. prez. pers. a III-a sg. ἵνα ἀφῇ - ca să ne ierte (1In 1:9)

ἀδικία, ας,

s. f. nedreptate

ἀδικίας - gen. sg. f. ἀπὸ πάσης ἀδικίας - de toată nedreptatea (1In 1:9).

ἀμαρτάνω

v. a păcătui

ἡμαρτήκαμεν - pf. pers. I pl. ... ὅτι οὐχ ἡμαρτήκαμεν = ... că n-am păcătuit (1In 1:10); ἁμάρτητε - subj. prez. pers. a II-a pl. (1In 2:1); ἁμάρτῃ - subj. prez. pers. a III-a sg. (1In 2:1)

ψεύστης, ου, ὁ

s. m. mincinos

ψεύστην - ac. sg. m. ψεύστην ποιοῦμεν αὐτὸν = îl facem mincinos (1In 1:10)

τεκνίον, ου, τό

s.n. copilaş (diminutiv al lui τέκνον = copil)

τεκνία μου - copilaşii mei - voc. pl. (1In 1:10)

μή

negaţie, nu (cu moduri altele decât indicativ)

(1In 1:10)

τις, τι

pron. indefinit

τις - nom. sg. m. (1In 2:1)

παράκλητος, ου,

s. m. mijlocitor

παράκλητον - ac. sg. παράκλητον ἔχομεν = avem un mijlocitor (1In 2:1)

ἱλασμός, οῦ,

s. m. jertfă de ispăşire

nom. sg. (1In 2:2)

μόνος, η, ον

adj. m./f./n. singur, unic, doar, numai

μόνον - ac. sg. m. (1In 2:2)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: substantive şi adjective compuse cu ajutorul elementului «mono» care înseamnă unu, singur, unic, o dată. Ex: monoteism, monolit, monopol.

ἀλλά

conj. (mai puternic adversativă decât δέ), dar, ci, însă.

(1In 2:2)

ὅλος, η, ον

adj. m./f./n. întreg, complet, tot

ὅλου - gen. sg. m./n. περὶ ὅλου τοῦ κόσμου = pentru ale întregii lumi (1In 2:2)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: cuvinte compuse cu ajutorul elementului «holo» sau «olo» cu semnificaţia întreg, integral, tot. Ex: holografie, olograf.

κόσμος, ου,

s. m. lume, univers

κόσμου - gen. sg. (1In 2:2)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: cuvinte compuse cu ajutorul elementului «cosmo» cu semnificaţia (referitor la) cosmos, univers. Ex: cosmonaut, cosmogonie cosmochimie

γινώσκω

v. a şti, a cunoaște

γινώσκομεν - cunoaştem - prez. act. ind. pers. I pl. (1In 2:3)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: gnosticism

ἐντολή, ῆς,

s. f. poruncă

ἐντολάς - ac. pl. τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ - poruncile lui (1In 2:3)

τηρέω

v. a păzi, a supraveghea, a veghea asupra cuiva, a păstra, a pune deoparte, a ţine, a reţine

τηρῶμεν - subj. prez. pers. I pl. ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν = dacă păzim poruncile lui