acasa.jpg

Întâia epistolă a apostolului Ioan

Exerciţii de citire - Săptămâna a IV-a

2:4          λέγων ὅτι Ἔγνωκα αὐτόν, καὶ τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ μὴ τηρῶν, ψεύστης ἐστίν, καὶ ἐν τούτῳ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν·

2:5          ὃς δἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν λόγον, ἀληθῶς ἐν τούτῳ ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται. ἐν τούτῳ γινώσκομεν ὅτι ἐν αὐτῷ ἐσμεν·

2:6          λέγων ἐν αὐτῷ μένειν ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς περιπατεῖν.

2:7          Ἀγαπητοί, οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἀλλἐντολὴν παλαιὰν ἣν εἴχετε ἀπἀρχῆς· ἐντολὴ παλαιά ἐστιν λόγος ὃν ἠκούσατε.

2:8          πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν, ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνει.

 

Lista cuvintelor de memorat

Notă:   Pe lângă cuvintele noi, am păstrat în listă şi cuvinte pe care le-am prezentat anterior, dacă acestora li s-au adăugat explicaţii. Sunt evidenţiate (negru) doar elementele noi; materialul corespunzător perioadei precedente apare estompat (gri).

ὅς, ,

pron. rel. care, ce

ac. n. sg. ἦν = ceea ce era (1In 1:1(4x),3); ἥν ac. f. sg. ἣν ἀκηκόαμεν = pe care am auzit-o (1In 1:5); ὅς cel care - nom. m. sg. (1In 2:5); ὅν ac. m. sg. (1In 2:7)

εμί

v. a fi

ἦν era - impf. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 1:1,2); ἦ să fie - conj. prez. pers. a III-a pl. (1In 1:4); οὐκ ἔστιν nu este - prez. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 1:5); ἐσμέν prez. act. ind. pers. I pl. (1In 2:5)

După οὐκ şi după anumite alte cuvinte, persoana a III-a sg. prezent activ indicativ a verbului εἰμί este accentuată pe prima silabă. Acest lucru nu se aplică celorlalte forme ale lui εἰμί. Astfel, avem οὐκ ἔστιν, dar οὔκ ἐσμεν.

ἀκούω

v. a auzi, a asculta

ἀκηκόαμεν pf. act. ind. pers. I pl. ὅ ἀκηκόαμεν = ceea ce am auzit (1In 1:1,3); ἠκούσατε aor. act. ind. pers. a II-a pl. ὁ λόγος ὃν ἠκούσατε = cuvântul pe care l-aţi auzit (1In 2:7)

Timpul perfect indică o acţiune trecută şi încheiată.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: acustic

λόγος, οῦ,

s. m. cuvânt

λόγου gen. m. sg. Prepoziţia περί urmată de Genitiv înseamnă „despre”, „în ce priveşte”, „cu privire la”: περὶ τοῦ λόγου... = cu privire la cuvântul... (1In 1:1); λόγος nom. sg. λόγος = cuvântul (1In 2:7)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: logopedie, logoree

ἔχω

v. a avea

ἔχητε conj. prez. act. κοινωνίαν ἔχητε = să aveţi părtăşie (1In 1:3); ἔχομεν- avem - prez. act. ind. (1In 1:6,8); εἴχετε impf. act. ind. pers. a II-a pl. ἣν εἴχετε ἀπἀρχῆς = pe care o aveaţi de la început (1In 2:7)

δέ

conjcț. dar, iar, şi

καὶ κοινωνία δὲ ἡμετέρα... (1In 1:3) - în pasajul de faţă este practic inutil să se regăsească această conjuncţie în mod explicit în traducerea românească. Semnificaţia conjuncţiei καὶ = şi se suprapune peste semnificaţia conjuncţiei δέ; ἐὰν δέ... = dacă însă... (1In 1:7)

Adeseori întâlnim forma elidată a lui δέ, înaintea unor cuvinte care încep cu vocală. Vezi 1In 2:5

οὗτος, αὕτη, τοῦτον

pron. dem. m./f./n. acesta/aceasta/acest lucru

ταῦτα acestea (aceste lucruri) - nom. n. pl. (1In 1:4); ἅυτη aceasta - nom. f. sg. (1In 1:5); τούτῳ dat. m./n. pl. (1In 2:5)

λέγω

v. a spune, a zice

εἰπωμεν conj. aor. pers. I pl. ἐὰν εἴπωμεν = dacă zicem (1In 1:6,8); λέγων part. prez. nom. sg. m. λέγων = cel ce zice (1In 2:4)

Forma de subjonctiv aorist (εἴπωμεν) este foarte diferită de forma de bază (λέγω). Există destul de multe cuvinte în greaca veche, a căror formă la prezent activ indicativ este mult diferită de alte forme. Iată un alt exemplu: a mânca, la prez. act. ind. este ἐσθίω, iar la viitor, acelaşi verb este φάγομαι.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: prelegere

περιπατέω

v. a merge, a se plimba, a umbla de colo până colo, a umbla

περιπατῶμεν conj. prez. pers. I pl. ἐν τῷ σκότει περιπατῶμεν = umblăm în întuneric (1In 1:6); περιεπάτησεν aor. ind. pers. a III-a sg. (1In 2:6); περιπατεῖν inf. prez. (1In 2:6)

ἀλλά

conjcț. (mai puternic adversativă decât δέ), dar, ci, însă.

(1In 2:2)

Adeseori întâlnim forma elidată ἀλλ' (1In 2:7)

γινώσκω

v. a şti, a cunoaște

γινώσκομεν cunoaştem - prez. act. ind. pers. I pl. (1In 2:3); ἔγνωκα pf. pers. I sg. ἔγνωκα αὐτόν = îl cunosc (1In 2:4)

Timpul Perfect indică o acţiune trecută şi încheiată. Când încercăm să găsim pentru ἔγνωκα αὐτόν cea mai potrivită traducere românească, vom fi de acord, probabil, că varianta „l-am cunoscut” nu redă foarte bine aspectul acţiunii închiate. O astfel de expresie folosim şi atunci când am vrea să spunem de exemplu, „Da... l-am cunoscut; îmi aduc aminte de el destul de bine”. Dacă însă traducem folosind prezentul românesc „îl cunosc”, suntem mult mai aproape de ceea ce relevă perfectul în limba greacă.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: gnosticism

ἐντολή, ῆς,

s. f. poruncă

ἐντολάς ac. pl. τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ = poruncile lui (1In 2:3); ἐντολήν ac. sg. οὐκ ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν = nu o poruncă nouă vă scriu (1In 2:7); ἐντολὴ nom. sg. ἐντολὴ παλαιά = porunca cea veche (1In 2:7)

τηρέω

v. a păzi, a supraveghea, a veghea asupra cuiva, a păstra, a pune deoparte, a ţine, a reţine

τηρῶμεν conj. prez. pers. I pl. ἐὰν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν = dacă păzim poruncile lui (1In 2:3); τηρῶν part. prez. nom. sg. m. μὴ τηρῶν = nu păzeşte (1In 2:4)

ἄν

Particulă folosită în propoziţii relative condiţionale.

ὃς δἂν τηρῇ = dar oricine păzeşte... (1In 2:5)

Propoziţiile indefinite relative, care în limba română sunt marcate de cuvinte precum «oricine, oricare, orice, oriunde, oricând», au în limba greacă în mod obişnuit subjonctivul împreună cu particula ἄν sau ἐάν. Exemple: ὃς ἂν πιστεύσῃ σωθήσεται = oricine crede (sau: va crede) va fi mântuit; ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι οὐ σώζει αὐτήν = căci oricine voieşte să-şi mântuiască sufletul nu-l va mântui.

ἀληθῶς

adv. cu adevărat

(1In 2:5)

Unele adverbe se formează din adjective prin substituirea lui ν cu ς la sfîrşitul genitivului plural masculin şi neutru. Exemple: καλός = bun; genitivul plural este καλῶν; adverbul corespunzător este καλώς. ἀληθής = adevărat; genitivul plural este ἀληθῶν; adverbul corespunzător este ἀληθώς. (Multe alte adverbe totuşi au forme diverse, care trebuie învăţate după caz).

ἀγάπη, ης,

s. f. dragoste

ἀγάπη nom. sg. ἀγάπη τοῦ θεοῦ = dragostea lui Dumnezeu (1In 2:5)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: agapă, (mănăstirea) Agapia

τελείω

v. a împlini, a perfecţiona, a desăvârşi

τετελείωται pf. med/pas. pers. a III-a sg. ἀγάπη τοῦ θεοῦ τετελείωται = dragostea lui Dumnezeu s-a desăvârşit (1In 2:5)

μένω

v. a rămâne, a locui

μένειν inf. prez. λέγων ἐν αὐτῷ μένειν = cine zice că rămâne în el (1In 2:6)

Infinitivul în limba greacă este un substantiv verbal; el are deci atât caracteristici ale unui substantiv cât şi ale unui verb.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: imanent, mas/mânere (înv. pop)

ὀφείλω

v. a fi dator, a datora, a fi obligat, a fi silit, a fi nevoit

ὀφείλει este dator - ind. prez. pers. a III-a sg. (1In 2:6)

καθώς

adv. ca şi, precum, după cum

(1In 2:6)

ἐκεῖνος, η, ο

pron. adjectival dem. acel, acela m./f./n.

ἐκεῖνος acela - nom. sg. m. (1In 2:6)

ἀγαπητός, , όν

adj. iubit m./f./n.

ἀγαπητοί iubiţilor - voc. pl. m. (1In 2:7)

καινός, , όν

adj. nou m./f./n.

καινήν ac. sg. f. ἐντολήν καινήν - poruncă nouă (1In 2:7)

παλαιός, , όν

adj. vechi m./f./n.

παλαιάν ac. sg. f. ἀλλἐντολὴν παλαιὰν = ci o poruncă veche (1In 2:7)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: substantive şi adjective compuse cu ajutorul elementului «paleo» care înseamnă «vechi». Ex: paleobiologie, paleoclimă, paleocreştin, paleontologie.

πάλιν

adv. înapoi, îndărăt, în sens invers, la rândul său, din partea sa, din nou, iarăşi, încă o dată, mai mult, în plus

(1In 2:8)

ἤδη

adv. deja

(1In 2:8)