acasa.jpg

Întâia epistolă a apostolului Ioan

Exerciţii de citire - Săptămâna a VI-a

2:15        Μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον μηδὲ τὰ ἐν τῷ κόσμῳ. ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν κόσμον, οὐκ ἔστιν ἀγάπη τοῦ πατρὸς ἐν αὐτῷ·

2:16        ὅτι πᾶν τὸ ἐν τῷ κόσμῳ, ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν καὶ ἀλαζονεία τοῦ βίου, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀλλὰ ἐκ τοῦ κόσμου ἐστίν.

2:17        καὶ κόσμος παράγεται καὶ ἐπιθυμία αὐτοῦ, δὲ ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα.

2:18        Παιδία, ἐσχάτη ὥρα ἐστίν, καὶ καθὼς ἠκούσατε ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται, καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ γεγόνασιν· ὅθεν γινώσκομεν ὅτι ἐσχάτη ὥρα ἐστίν.

2:19        ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν, ἀλλοὐκ ἦσαν ἐξ ἡμῶν· εἰ γὰρ ἐξ ἡμῶν ἦσαν, μεμενήκεισαν ἂν μεθἡμῶν· ἀλλἵνα φανερωθῶσιν ὅτι οὐκ εἰσὶν πάντες ἐξ ἡμῶν.

2:20        καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντες.

2:21        οὐκ ἔγραψα ὑμῖν ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν ἀλήθειαν, ἀλλὅτι οἴδατε αὐτήν, καὶ ὅτι πᾶν ψεῦδος ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν.

 

Lista cuvintelor de memorat

Notă:   Pe lângă cuvintele noi, am păstrat în listă şi cuvinte pe care le-am prezentat anterior, dacă acestora li s-au adăugat explicaţii. Sunt evidenţiate (negru) doar elementele noi; materialul corespunzător perioadei precedente apare estompat (gri).

εἱμί

v. a fi

ἦν era - impf. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 1:1,2); ἦ să fie - conj. prez. pers. a III-a pl. (1In 1:4); οὐκ ἔστιν nu este - prez. act. ind. pers. a III-a sg. (1In 1:5); ἐσμέν prez. act. ind. pers. I pl. (1In 2:5); εἶναι inf. prez. (1In 2:9); ἐστέ prez. act. ind. pers. a II-a pl. ὅτι ἰσχυροί ἐστε - căci sunteţi puternici (1In 2:14); ἦσαν erau - impf. act. ind. pers. a III-a pl.

După οὐκ şi după anumite alte cuvinte, persoana a III-a sg. prezent activ indicativ a verbului εἰμί este accentuată pe prima silabă. Acest lucru nu se aplică celorlalte forme ale lui εἰμί. Astfel, avem οὐκ ἔστιν, dar οὔκ ἐσμεν.

, , τό

articol (hotărât) - m./f./n.

τοῖς Dativ „instrumental”, masculin (şi neutrul are aceeaşi formă), plural: τοῖς ὀφθαλμοῖς = cu ochii (1In 1:1); αἱ nom. f. pl. αἱ χεῖρες = mâinile (1In 1:1); τοῦ gen. m. (şi neutrul are aceeaşi formă), sg. Prepoziţia περί urmată de Genitiv înseamnă „despre”, „în ce priveşte”, „cu privire la”: περὶ τοῦ λόγου... = cu privire la cuvântul... (1In 1:1). Prepoziţia μετά urmată de Genitiv înseamnă „cu”: μετὰ τοῦ πατρός... = cu Tatăl... (1In 1:3 (2x)); τῆς gen. f. sg. τῆς ζωῆς = ... (al) vieţii (1In 1:1); nom. f. sg. ζωή = viaţa; κοινωνία = părtăşia; χαρά = bucuria (1In 1:2,3(2x),4); τήν ac. f. sg. τὴν ζωήν... = viaţa (adică „pe ea”v-o vestim, viaţa) (1In 1:2(2x)); τόν ac. m. sg. Prepoziţia πρός urmată de Acuzativ înseamnă „la”, „către”: ... πρὸς τὸν πατέρα = ... la tatăl (1In 1:2); τῷ dat. m./n. sg. ἐν τῷ σκότει = în întuneric (1In 1:6); τό nom. n. sg. τό αἷμα = sângele (1In 1:7); τάς ac. pl. f. τὰς ἐντολάς = poruncile (1In 1:9); nom. sg. m. (1In 1:10); τῶν gen. pl. (1In 2:2); τῇ dat. sg. f. ἐν τῇ σκοτίᾳ = în întuneric (1In 2:9); τά ac. pl. n. (1In 2:15)

Articol nehotărât nu există în limba greacă.

ὀφθαλμός, οῦ,

s. m. ochi

ὀφθαλμοῖς dat. instr. pl. τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν = cu ochii noştri (1In 1:1); ὀφθαλμοὺς ac. pl. σκοτία ἐτύφλωσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ = întunericul i-a orbit ochii (1In 2:11); ὀφθαλμῶν gen. pl. ἐπιθυμία τῶν ὀφθαλμῶν = pofta ochilor (1In 2:16)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: oftalmologie

πατήρ, ός,

s. m. tată

πατέρα ac. sg. πρός τὸν πατέρα = la Tatăl (1In 1:2); πατρός gen. sg. μετὰ τοῦ πατρός... = cu Tatăl... (1In 1:3); ἀγάπη τοῦ πατρὸς = dragostea Tatălui (1In 2:15); πατέρες voc. pl. γράφω ὑμῖν, πατέρες = vă scriu vouă, părinţilor (1In 2:13)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: patriarh, patron

ἔχω

v. a avea

ἔχητε conj. prez. act. κοινωνίαν ἔχητε = să aveţi părtăşie (1In 1:3); ἔχομεν- avem - prez. act. ind. (1In 1:6,8); εἴχετε impf. act. ind. pers. a II-a pl. ἣν εἴχετε ἀπἀρχῆς = pe care o aveaţi de la început (1In 2:7); ἔχετε prez. act. ind pers. a II-a pl. χρῖσμα ἔχετε = aveţi ungere (1In 2:20)

αὐτός, ,

pron. pers. pers. a III-a sg. m./f./n. el/ea

αὐτοῦ al lui - gen. sg. m./n. (1In 1:3); αὐτός el - nom. sg. m. (1In 1:7); αὐτόν pe el - ac. sg. m. (1In 1:10); αὐτῷ dat. sg. m./n. ἐν αὐτῷ = în el (1In 2:10); αὐτήν ac. sg. f. (1In 2:21)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: autodeterminare, autodistrugere

ποιέω

v. a face, a săvârşi, a împlini

ποιοῦμεν prez. act. ind. οὐ ποιοῦμεν = nu săvârşim (1In 1:6); ποιῶν part. prez. nom. sg. m. δὲ ποιῶν = cel ce face (1In 2:17)

ἀλήθεια, ας, ἡ

s. f. adevăr

ἀλήθειαν ac. sg. (1In 1:6); ἀληθείας gen. sg. ἐκ τῆς ἀληθείας = din adevăr (1In 2:21)

πᾶς, πᾶσα, πᾶν

adj., tot, toată, oricare, orice, fiecare m./f./n.

πάσης gen. sg. f. (1In 1:7); πᾶν nom. sg. n. (1In 2:16); πάντες toţi - nom. pl. m.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: substantive şi adjective compuse cu ajutorul elementului «pan» care înseamnă tot, întreg. Ex: panaceu, paneuropean, pantograf

τις, τι

pron. indefinit cineva, ceva

τις nom. sg. m. (1In 2:1)

κόσμος, ου,

s. m. lume, univers

κόσμου gen. sg. (1In 2:2); κόσμον ac. sg. μὴ ἀγαπᾶτε τὸν κόσμον = nu iubiţi lumea (1In 2:15); κόσμῳ dat. sg. m./n. τὰ ἐν τῷ κόσμῳ = cele din lume (1In 2:15)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: cuvinte compuse cu ajutorul elementului «cosmo» cu semnificaţia (referitor la) cosmos, univers. Ex: cosmonaut, cosmogonie cosmochimie

ἀγάπη, ης,

s. f. dragoste

ἀγάπη nom. sg. ἀγάπη τοῦ θεοῦ = dragostea lui Dumnezeu (1In 2:5)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: agapă, (mănăstirea) Agapia

μένω

v. a rămâne, a locui

μένειν inf. prez. λέγων ἐν αὐτῷ μένειν = cine zice că rămâne în el (1In 2:6); μένει prez. act. ind. pers. a III-a sg. ἐν τῷ φωτὶ μένει = rămâne în lumină (1In 2:10); μεμενήκεισαν mai mult ca pf. pers. a III-a pl. (1In 2:19)

Infinitivul în limba greacă este un substantiv verbal; el are deci atât caracteristici ale unui substantiv cât şi ale unui verb.

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: imanent, mas/mânere (înv. pop)

ἀγαπάω

v. a iubi

ἀγαπῶν part. prez. nom. sg. ἀγαπῶν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ = cel ce iubeşte pe fratele său (1In 2:10); ἀγαπᾶτε imp. prez. μὴ ἀγαπᾶτε = nu iubiţi (1In 2:15); ἀγαπᾷ conj. prez. pers. a III-a sg. (1In 2:15)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: agapă, (mănăstirea) Agapia

οἶδα

v. perfect II folosit ca prezent, a şti, a cunoaște pe cineva, a se pricepe, a înţelege

οἶδεν perf. ind. οὐκ οἶδεν = nu ştie (1In 2:11); οἴδατε prez. act. ind. pers. a II-a pl. καὶ οἴδατε πάντες = şi cu toţii cunoaşteţi (1In 2:20)

μηδέ

particulă adv. negativă, şi nu, nici, nici chiar; μηδέ... μηδέ, nici... nici

(1In 2:15)

ἐπιθυμία, ας,

s.f. poftă

ἐπιθυμία n. sg. (1In 2:16)

σάρξ, κός,

carne, corp, trup, natură umană, fire pământească

σαρκός gen. sg. ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς = pofta trupului (1In 2:16)

ἀλαζονεία, ας, η

s. f. mândrie, trufie

ἀλαζονεία nom. sg. (1In 2:16)

βίος, ου,

s. m. viaţă

βίου gen. sg. ἀλαζονεία τοῦ βίου = mândria vieţii (1In 2:16)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: substantive şi adjective compuse formate cu ajutorul elementului „bio” cu sensul „(referitor la) viaţă”. Ex: biocatalizator, biologie, biosferă

ἐκ

prep. cu gen., din, venind din, ieşind din

ἐκ τοῦ πατρὸς = din Tatăl (1In 2:16); ἐξ ἡμῶν = dintre noi (1n 2:18)

Înaintea unui cuvânt care începe cu vocală, devine ἐξ

παράγω

v. a trece

παράγεται prez. med/pas. pers. a III-a sg. κόσμος παράγεται = lumea trece (1In 2:17)

θέλημα, τος, τό

s. n. voie, voinţă, lucru dorit/pretins

θέλημα ac. sg. θέλημα τοῦ θεοῦ = voia lui Dumnezeu (1In 2:17)

αἰών, αἰώνος,

secol, veac, epocă, timp, eră

αἰώνα ac. sg. εἰς τὸν αἰώνα, în veci (1In 2:17)

εἰς

prep. cu ac., în, la, către, până la

(1In 2:17)

ἔσχατος, η, ον

adj. ultimul, cel din urmă

ἐσχάτη nom. sg. f. (1In 2:18)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: eshatologie - totalitatea concepţiilor religioase care se referă la destinele finale ale omenirii

ὥρα, ας,

s. f. perioadă de timp, oră, ceas

ὥρα nom. sg. (1In 2:18)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: oră

καθώς

adv. ca şi, precum, după cum

(1In 2:18)

ἀντίχριστος, ου, ὁ

s. m. antihrist

ἀντίχριστος nom. sg. (1In 2:18); ἀντίχριστοι nom. pl. (1In 2:18)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: antihrist

ἔρχομαι

v. deponent, a veni, a sosi, a merge

ἔρχεται, prez. ind. pers. a III-a sg. ὅτι ἀντίχριστος ἔρχεται = că vine antihrist (1In 2:18)

νῦν

adv. acum, în momentul de faţă

(1In 2:18)

πολύς, πολλῆ, πολύ

numeros, mult, mulţi, mare (număr, cantitate), majoritatea, mulţime, gloată

πολλοὶ nom. pl. m. ἀντίχριστοι πολλοὶ = mulţi antihrişti (1In 2:18)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: substantive şi adjective compuse cu ajutorul elementului „poli” care înseamnă „mai mulţi”, „mai multe”, „multiplu”. Ex: policlinică, polimer, potitehnică

γίνομαι

v. deponent, a se naște, a veni la viaţă, a deveni, a se ivi, a se arăta, a apărea

γεγόνασιν perf. ind. pers. a III-a pl. (1In 2:18)

ὅθεν

adv. unde, de unde

ὅθεν γινώσκομεν = de unde cunoaştem (1In 2:18)

ἐξέρχομαι

v. a ieși

ἐξῆλθαν aor. act. ind. pers. a III-a pl. ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν = dintre noi au ieşit (1In 2:19)

εἰ

dacă

(1In 2:19)

γάρ

conjcț. postpozitivă căci, fiindcă

(1In 2:19)

φανερόω

ν. a face vizibil, a arăta cu claritate, a înfăţişa, a vădi, a descoperi, a da pe faţă

φανερωθῶσιν conj. aor. pas. pers. a III-a pl. ἵνα φανερωθῶσιν = ca să fie arătaţi (1In 2:19)

χρῖσμα, τος, τό

s. m. ungere

χρῖσμα ac. sg. (1In 2:20)

ἅγιος, α, ον

adj. sfânt

ἁγίου gen. sg. m. ἀπὸ τοῦ ἁγίου = de la cel sfânt (1In 2:20)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: hagiu

ψεῦδος, ους, τό

s. n. minciună

ψεῦδος nom. sg. (1In 2:21)

Cuvinte româneşti asemănătoare ca formă şi sens: vezi ψεύδω